STADGAR FÖR SVENSKA GREYHOUNDKLUBBEN

§ 1 ÄNDAMÅL
Svenska Greyhoundklubben (SvGK) har till ändamål att inom landet främja en sund avel av Greyhounds genom att ge råd och anvisningar i avelsfrågor, sprida kännedom om rasen via publikationer, föredrag, kurser och andra aktiviteter, samt att anordna utställningar och tävlingar i olika former.

§ 2 ORGANISATION OCH VERKSAMHET
SvGK är en ideell sammanslutning utan ekonomiska ändamål. Årsmötet är SvGK:s högsta beslutande organ. SvGK kan vara associerad med annan förening i svenska kennelorganisationen.

§ 3 ASSOCIATION
Beslut att ansöka om association med annan förening i svenska kennelorganisationen beslutas på ett årsmöte eller extra årsmöte. Beslut om utträde ur association med annan förening i svenska kennelorganisationen fattas av styrelsen.

§ 4 VERKSAMHETSÅR
SvGK:s verksamhetsår och räkenskaper är 1/1 – 31/12.

§ 5 MEDLEMSKAP
Medlem i SvGK kan envar bosatt både inom och utom Sverige bli som har intresse för rasen.
Medlemskap i SvGK upphör:
– om medlem begär eget utträde
– om medlem icke erlagt sin medlemsavgift senast 31 januari det år medlemskapet ska gälla
– om medlem blir utesluten ur länsklubb, specialklubb eller ungdomsklubb genom beslut av SKK:s disciplinnämnd.
Årsmötet äger rätt att till hedersmedlem kalla den som på ett hedervärt sätt främjat rasen eller SvGK:s intressen.
Medlemsavgiften skall betalas årligen med den summa årsmötet beslutat.
Hedersmedlem betalar ingen medlemsavgift.
Medlemmar inom region av Sverige kan bilda lokalavdelningar till SvGK. Dessa avdelningar har ej egen styrelse, ej heller egen ekonomi, utan endast en fast kassa vars storlek bedöms av årsmötet. Aktiviteter ordnade av lokalavdelningar skall vara självbärande, om ej styrelsen föreskrivit annat.

§ 6 ÅRSMÖTET
Ordinarie årsmöte skall hållas före mars månads utgång.
Extra årsmöte hålles
– när styrelsen finner erforderligt
– när så för visst ändamål skriftligen påkallas av minst en tredjedel av klubbens medlemmar
– när revisorerna finner nödvändigt
Såväl ordinarie som extra årsmöte hålles på tid och plats som styrelsen beslutar. Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen och vara poststämplad senast 14 dagar före bestämd dag.
Det åligger styrelsen att kalla till extra årsmöte inom två veckor från den dag skriftlig framställan därom inkommit. Extra årsmöte skall hållas inom åtta veckor från nämnda dag. Kallelse till extra årsmöte skall innehålla tydliga uppgifter om det eller de ärenden som skall behandlas vid mötet.

§ 7 ÅRSMÖTESORDNING
Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande eller vid förfall för vederbörande av vice ordförande. Vid ordinarie årsmöte skall förekomma följande ärenden:
a) Justering av röstlängd
b) Val av ordförande, vice ordförande samt sekreterare för årsmötet
c) Val av justeringsman (-män) tillika rösträknare
d) Fråga om kallelse till mötet skett i behörig ordning
e) Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för det närmast föregående verksamhetsåret samt revisorernas berättelse
f) Fastställande av balansräkning för samma år
g) Fråga om dispositioner av vinst eller förlust enligt balansräkningen
h) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
i) Val av ordförande för tiden till nästföljande ordinarie årsmöte
j) Val av övriga styrelseledamöter för den tid som bestäms i dessa stadgar
k) Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för granskning av förvaltningen under löpande verksamhetsår.
l) Val av valberedning om tre personer varav en sammankallande med uppgift att till nästa ordinarie årsmöte förbereda val enligt i), j) och k)
m) Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
n) Bestämmande om var styrelsen skall ha sitt säte
o) Bestämmande om ersättning åt de funktionärer som årsmötet finner vara berättigade därtill
p) Övriga ärenden vilka av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller av enskild medlem skriftligen anmälts till styrelsen minst en vecka före årsmötet
Vid extra årsmöte får avgöras endast det eller de ärenden som angivits i kallelse till mötet. Vid såväl ordinarie som extra årsmöte kan ärenden, som inte inkommit i den ordning som föreskrivs, tas upp till behandling men inte till beslut. Vid årsmötet får var och en av klubbens medlemmar, som upptagits i den av mötet justerade röstlängden, yttra sig och delta i beslut.
Varje medlem har en röst. Röstning med fullmakt får ej ske.
I röstlängden upptas endast de medlemmar som före årsmötet erlagt för det löpande verksamhetsåret bestämd medlemsavgift.
Röstning sker öppet, dock må val eller annan fråga av större vikt avgöras genom sluten omröstning om någon medlem så önskar. Som årsmötets beslut gäller den mening som erhåller högsta antal röster. Vid lika röstetal avgörs det genom:
– vid öppen röstning den mening som mötesordföranden biträder under förutsättning att denne är medlem, annars genom lottning
– vid sluten omröstning genom lottning

§ 8 STYRELSEN
Klubbens styrelse skall bestå av ordförande vald för en tid av ett år samt sex ledamöter, varav minst två valda för en tid av två år.
Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är behörigen kallade och hälften + 1 kan deltaga.
Som styrelsens beslut gäller den mening som erhåller flest antal röster. Vid lika antal röster har den fungerande ordföranden utslagsröst.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör, samt övriga särskilda funktionärer som kan vara erforderliga.
Det åligger styrelsen – utöver vad som finns angivet i stadgarna – att:
a) förbereda ärenden som skall behandlas på årsmötet
b) verkställa av årsmötet fattade beslut
c) förvalta klubbens tillgångar och föra vederbörlig räkenskap över dess inkomster och utgifter
d) uppgöra årligt program för klubbens verksamhet
e) organisera och genomföra det program som beslutas

§ 9 RÄKENSKAP OCH EKONOMI
Klubbens räkenskaper skall årligen per den 31/12 sammanföras i bokslut. Räkenskaperna jämte tillhörande verifikationer samt årsmötes- och styrelseprotokoll skall före januari månads utgång överlämnas till klubbens revisorer som har att senast 15 februari till styrelsen överlämna revisionsberättelse. Styrelsen har att bestämma vilken eller vilka av ledamöterna som skall teckna klubbens firma.

§ 10 PROTOKOLL
Vid årsmötes- och styrelsesammanträde skall föras protokoll upptagande samtliga ärenden som behandlats och de beslut som fattats. Protokoll skall justeras av den fungerande ordföranden och vald eller valda justeringsmän.

§ 11 STADGEÄNDRING
Förslag till ändring av dessa stadgar behandlas av styrelsen. För stadgeändring erfordras att beslut om godkännande fattas vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie.

§ 12 UPPLÖSNING AV KLUBBEN
Beslut om upplösning av klubben fattas i den ordning som föreskrivs i stadgeordning. Efter sådant beslut skall klubbens tillgångar överlämnas till Svenska Vinthundklubben och disponeras enligt de direktiv som lämnats av styrelsen vid dess sista sammanträde.

§ 13 ANSVARSBESTÄMMELSER OCH STRAFFPÅFÖLJD
I fråga om dess ansvar och straffpåföljd rättar sig SvGK efter SvVK:s § 42 samt SKK.